ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಿತಿ 

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಪ್ಟ್‌

ಜನ್‌ ಧನ್‌ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ 10,000 ರೂ. ಸಹಾಯಧನ., ನೇರ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ.

ಪ್ರತಿ ಮಾಸಿಕ ₹ 500 ರಿಂದ ₹ 1000 ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ

ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ  

ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ₹ 30,000 ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ  

ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ