ಸಬ್ಸಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಗೃಹ ಸಾಲ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಗೃಹ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ 2022

ಮೊದಲ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲು

ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು

ಗರಿಷ್ಠ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ₹ 6 ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ

ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ3% ರಿಂದ 6.50%

ಅರ್ಹವಾದ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತ 2.30 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 2.67 ಲಕ್ಷ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ