ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2022

ಒದಗಿಸುವವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು 36,200 ರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,100 ರೂ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 3,000 ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಅವಧಿ ಎರಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ

ಅರ್ಜಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022