ಅಗರಬತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್

ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್

ಎಂದೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್

ಕೇವಲ ಯಂತ್ರದ ಬೆಲೆ 60,000 

ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000‌ kg ಅಗರಭತ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು

ತಿಂಗಳಿಗೆ  70 - 80 ಸಾವಿರ ಲಾಭ 

ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿ